Skip to main content

Prospekt informacyjny – co to jest?

Jest to dokument, zawierający aktualne informacje o:

  • deweloperze,
  • danej inwestycji deweloperskiej,
  • nieruchomości (działce), na której inwestycja jest realizowana
  • konkretnym lokalu, który ma stanowić przedmiot umowy deweloperskiej.

Prospekt informacyjny to cenne kompendium wiedzy dla każdego klienta. Stanowi załącznik do umowy deweloperskiej, który otrzymasz od swego doradcy podczas rozmów o zapisach umowy.

Czego dowiesz się z prospektu informacyjnego?

Zapoznając się z prospektem informacyjnym dowiesz się aktualnych informacji o deweloperze – o jego sytuacji finansowej, zrealizowanych w ostatnim czasie inwestycjach budowlanych, o stosowanych przez dewelopera środkach ochrony wpłat nabywców mieszkań w danej inwestycji, informacje o nieruchomości objętej daną inwestycją deweloperską – jej położeniu, numerach działek ewidencyjnych, oznaczeniu księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, przeznaczeniu w oficjalnych dokumentach planistycznych właściwej gminy, o inwestycjach realizowanych lub planowanych w sąsiedztwie, wreszcie informacje o samej inwestycji deweloperskiej i konkretnym nabywanym mieszkaniu – jego cenie, położeniu, fizycznych parametrach, liczbie budynków i ich wysokości / liczbie kondygnacji, sposobie zapewnienia miejsc parkingowych, w tym miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W prospekcie informacyjnym zawarte są także informacje o warunkach odstąpienia przez nabywcę i dewelopera od umowy deweloperskiej oraz o sposobie rozliczeń stron umowy deweloperskiej w razie jej rozwiązania. Wskazane w prospekcie informacje powinny pokrywać się z treścią i postanowieniami umowy deweloperskiej. Można powiedzieć, że zapoznanie się z prospektem informacyjnym uzbraja każdego nabywcę w wiedzę niezbędną do podjęcia ostatecznej decyzji o nabyciu mieszkania.

Prospekt informacyjny – część ogólna

Prospekt ma formę tabelaryczną i dzieli się na dwie części: ogólną oraz indywidualną. W części ogólnej zawarte są informacje dotyczące całości inwestycji. To właśnie tutaj znajdziesz wiele przydatnych danych dotyczących dewelopera, łącznie z opisaniem (i udokumentowaniem) jego dotychczasowego doświadczenia. To źródło potwierdzające wiarygodność i rzetelność dewelopera.

Oprócz tego część ogólna prospektu informacyjnego zawiera dane o gruncie, budynku, zapisach w księdze wieczystej, wspomnianych wcześniej planowanych inwestycjach w sąsiedztwie do 1 km od nieruchomości, pozwolenia na budowę, harmonogram prac budowlanych, termin przeniesienia prawa własności nieruchomości.

Część ta zawiera opis całego przedsięwzięcia budowlanego, to znaczy ilości i rozmieszczenia budynków, łącznie z szerokością odstępów zachowanych między nimi, a także zasady ewentualnej zmiany cen inwestycji (w sposób na tyle jasny, by potencjalny nabywca mógł oszacować ewentualny wzrost cen).

Prospekt informacyjny – część indywidualna

Indywidualna część prospektu dotyczy konkretnej nieruchomości, którą chcesz nabyć. Zawiera bardziej szczegółowe informacje, takie jak na przykład cena metra kwadratowego powierzchni mieszkania (lub domu, jeśli projekt dotyczy domu jednorodzinnego) czy liczba pięter w budynku. Tutaj znajdują się także opisy standardów wykończeniowych części wspólnych budynku (na przykład klatki schodowej) i terenu przyległego (chodnika, zieleni miejskiej).

W tej części deweloper określa też standardy wykończenia mieszkań. Choć mieszkania odbierane w stanie deweloperskim są bardzo popularne w Polsce, tak naprawdę nie ma jednej obowiązującej (czy regulowanej prawnie) definicji stanu deweloperskiego, dlatego ta część prospektu informacyjnego jest niezwykle ważna. To z niej dowiesz się na przykład, czy odbierając mieszkanie w stanie deweloperskim, będziesz miał w nim drzwi wewnętrzne albo armaturę łazienkową.