Skip to main content

REGULAMIN KONKURSU „Imieniny Aurelii!” ORGANIZOWANEGO ZA POŚREDNICTWEM
PORTALU WWW.FACEBOOK.COM w systemie chatbot.

1. Postanowienia ogólne
1. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Organizatorem jest Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, (adres: 25-323 Kielce, Al. Solidarności 36, REGON: 290463755, NIP 6570230912), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, pod numerem KRS 0000007025 (dalej: “Organizator”).
3. Regulamin Konkursu dostępny jest w systemie chatbot oraz na profilu Facebook www.facebook.com/mieszkaniaecho.

2. Uczestnicy
2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
· jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
· dysponuje adresem poczty elektronicznej,
· posiada konto publiczne na portalu www.facebook.com i aby wziąć udział musi być zalogowany na swoje konto
· wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora korespondencji elektronicznej związanej z
przeprowadzeniem Konkursu.
2.2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych w profilu Uczestnika.
2.3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, jak również osoby współpracujące na jakiejkolwiek podstawie przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin ww. pracowników i współpracowników.

3. Zasady przeprowadzania Konkursu
1. Konkurs polega na przejściu do zaprogramowanej rozmowy konkursowej w aplikacji Messenger, przedstawienia propozycji kreatywnego udogodnienia na osiedlu.
2. Zadanie konkursowe zostanie udostępnione w dniu 14.10.2021r na profilu Organizatora www.facebook.com/mieszkaniaecho.
3. Zadanie konkursowe polega na wykazaniu się przez uczestnika kreatywnością wskazaną w Zadaniu konkursowym.
4. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym albo grą na automatach w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i nie podlega rygorom określonym w tej ustawie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne leżące po stronie Uczestnika, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
6. Konkurs trwa od 14-24.10.2021r.

4. Wyłonienie laureata
4.1. Wykonując zadanie konkursowe Uczestnik jednocześnie potwierdza, że:
a) jest twórcą przesłanej pracy konkursowej, w tym wypowiedzi, przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko Organizatorowi, z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw;
b) akceptuje warunki niniejszego Regulaminu;
c) w przypadku udostępnienia Organizatorowi danych osobowych innych osób, uzyskał od tych osób zgodę na wykorzystanie tych danych w niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego Konkursu zakresie, a ponadto osoby te są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
d) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym na nieodpłatne przetwarzanie wizerunku, dla celów związanych z organizacją i rozstrzygnięciem konkursu;
e) wyraża zgodę na publikację przez Organizatora swojego imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika podanej na stronie facebook.com, jak również miejscowości w której zamieszkuje, przy ogłaszaniu wyników Konkursu, jako laureata Konkursu na profilu https://www.facebook.com/mieszkaniaecho ;
f) wyraża zgodę na nieodpłatne używanie przez Organizatora wykonanej przez Uczestnika Pracy Konkursowej, w zakresie umieszczenia go w sieci Internet, w tym w szczególności w poście na portalu www.facebook.com informującym o wynikach Konkursu.
4.2. Laureata Konkursu wybierze komisja konkursowa składająca się z 3 osób wyznaczonych przez Organizatora.
4.3. Przy wyborze Laureata Konkursu komisja konkursowa będzie oceniać spełnienie przez Uczestników warunki i kryteria i zadania Konkursowego.
Decyzje komisji konkursowej co do wyboru Laureata, jako oparte na swobodnym uznaniu, są ostateczne i nie mogą być skutecznie zaskarżone do sądu ani innego organu.
5. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi w terminie 14 dni od zakończenia konkursu, a informacja zostanie podana zgodnie z 5.3

5. Nagrody
5.1. Laureat Konkursu otrzymają następujące nagrody: Amazon Kindle 10 8GB i zestaw herbat. Łączna kwota nagród wyniesie 600,00 zł ( sześćset złotych).
5.2. Organizator zastrzega sobie, że w przypadku sytuacji niezależnych od niego brak dostępności sprzętu, uszkodzeniem, nagrody, o których mowa w pkt. 5.1. mogą być zmienione na inne marki o podobnej wartości.
5.3. Laureat powiadomiony zostanie o wygranej za pomocą wiadomości prywatnej wysłanej za pomocą portalu https://www.facebook.com/, na konto podane przy wykonaniu Zadania konkursowego.
5.4. Nagroda będzie doręczona za pośrednictwem usług kurierskich na wskazany przez Laureata adres w terminie 14 dni od podania przez uczestnika adresu doręczenia nagród,
5.5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane niepodaniem przez Uczestnika danych adresowych, a także ich niepełnym lub błędnym podaniem, dezaktywacja konta na profilu Facebook i Messanger. W takim przypadku Organizator może podjąć decyzję o przyznaniu nagrody innej osobie.

6. Dane osobowe
6.1. Administratorem danych osobowych jest Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, 25-323 Kielce, Al. Solidarności 36.
6.2. Dane osobowe uczestników Konkursu tj. imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego, nazwa profilu na portalu www.facebook.com, dodatkowo wizerunek zwycięzcy oraz osób widocznych na Zgłoszeniu Konkursowym, będą przetwarzane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, na co Uczestnicy wyrażają zgodę, przystępując do Konkursu.
6.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
6.4. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, przeniesienia a także prawo sprzeciwu oraz zażądania zaprzestania przetwarzania jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego według miejsca zamieszkania Uczestnika Konkursu.
6.5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
6.6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do odbioru i rozliczenia nagrody, nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika Konkursu.

7. Podatki
7.1. Uczestnik nie jest zobowiązany do dokonywania żadnych samodzielnych rozliczeń podatkowych z tytułu otrzymania nagrody w Konkursie, ponieważ wraz z nagrodą otrzymuje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości niezbędnej do pokrycia należnego podatku od nagrody w Promocji.
7.2. Do Nagrody w Promocji, przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna obliczona według wzoru [Wartość Nagrody * 10/9 – Wartość Nagrody] i zaokrąglona do pełnej złotówki. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Promocji w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z art. 41 ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt
2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
7.3. Uczestnik Promocji po odebraniu nagrody jest zobowiązany do poinformowania Organizatora o wszelkich zmianach danych osobowych, zapisanych w formularzu rejestracyjnym.

8. Postanowienia końcowe
8.1. Organizator ma prawo do natychmiastowego wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który postępuje niezgodnie z niniejszym Regulaminem, regulaminem portalu www.facebook.com lub z zasadami współżycia społecznego, narusza przepisy prawa polskiego lub wobec którego
zajdzie podejrzenie ingerowania w mechanizm Konkursu.
8.2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
8.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia jego udostępnienia zgodnie z punktem 3.6.
8.6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego odwołania lub zmiany.
8.7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, powiązany lub administrowany przez portal www.facebook.com.
8.8. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonalności czy błędu w ramach Konkursu lub Zadania Konkursowego Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej na adres: ul. Grzybowska 58, 00-844 Warszawa niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od stwierdzenia błędu.