Skip to main content

Prospekt informacyjny dewelopera – co to jest?

Jest to dokument, zawierający aktualne informacje o:

  • deweloperze,
  • danej inwestycji deweloperskiej,
  • nieruchomości (działce), na której inwestycja jest realizowana,
  • konkretnym lokalu, który ma stanowić przedmiot umowy deweloperskiej.

Prospekt informacyjny to cenne kompendium wiedzy dla każdego klienta. Stanowi załącznik do umowy deweloperskiej, który otrzymasz od swego doradcy podczas rozmów o zapisach umowy.

Czego dowiesz się z prospektu informacyjnego?

Zapoznając się z prospektem informacyjnym dowiesz się aktualnych informacji o deweloperze. O jego sytuacji finansowej,  zrealizowanych w ostatnim czasie inwestycjach budowlanych, czy stosowanych przez dewelopera środkach ochrony wpłat nabywców mieszkań w danej inwestycji. Znajdziesz też informacje o nieruchomości objętej daną inwestycją deweloperską – jej położeniu, numerach działek ewidencyjnych, oznaczeniu księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, przeznaczeniu w oficjalnych dokumentach planistycznych właściwej gminy, o inwestycjach realizowanych lub planowanych w sąsiedztwie. Wreszcie informacje o samej inwestycji deweloperskiej i konkretnym nabywanym mieszkaniu – jego cenie, położeniu, fizycznych parametrach, liczbie budynków i ich wysokości / liczbie kondygnacji, sposobie zapewnienia miejsc parkingowych, w tym miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Prospekt zawiera także informacje o warunkach odstąpienia przez nabywcę i dewelopera od umowy deweloperskiej oraz o sposobie rozliczeń stron umowy deweloperskiej w razie jej rozwiązania. Wskazane w prospekcie informacje powinny pokrywać się z treścią i postanowieniami umowy deweloperskiej. Można powiedzieć, że jest to wiedza niezbędna do podjęcia ostatecznej decyzji o nabyciu mieszkania.

Prospekt informacyjny – część ogólna

Prospekt informacyjny dewelopera ma formę tabelaryczną i dzieli się na dwie części: ogólną oraz indywidualną. W części ogólnej zawarte są informacje dotyczące całości inwestycji. To właśnie tutaj znajdziesz wiele przydatnych danych dotyczących dewelopera, łącznie z opisaniem (i udokumentowaniem) jego dotychczasowego doświadczenia. To źródło potwierdzające wiarygodność i rzetelność dewelopera. Część ogólna zawiera opis całego przedsięwzięcia budowlanego. To znaczy ilości i rozmieszczenia budynków, łącznie z szerokością odstępów zachowanych między nimi. A także zasady ewentualnej zmiany cen inwestycji (w sposób na tyle jasny, by potencjalny nabywca mógł oszacować ewentualny wzrost cen).

Oprócz tego część ogólna prospektu informacyjnego zawiera:

  • dane o gruncie, budynku, zapisach w księdze wieczystej oraz inwestycjach planowanych w sąsiedztwie do 1 km od nieruchomości,
  • pozwolenie na budowę,
  • harmonogram prac budowlanych,
  • termin przeniesienia prawa własności nieruchomości.

 

Prospekt informacyjny – część indywidualna

Indywidualna część prospektu dotyczy konkretnej nieruchomości, którą chcesz nabyć. Zawiera bardziej szczegółowe informacje, takie jak na przykład cena mkw. powierzchni mieszkania czy liczba pięter w budynku. Tutaj znajdują się także opisy standardów wykończeniowych części wspólnych budynku (na przykład klatki schodowej) i terenu przyległego (chodnika, zieleni miejskiej).

W tej części deweloper określa też standardy wykończenia mieszkań. Ponieważ w Polsce nie ma jednej obowiązującej definicji stanu deweloperskiego, warto zapoznać się z tą częścią prospektu informacyjnego. Dowiesz się z niej np. czy odbierając mieszkanie w stanie deweloperskim, będziesz miał w nim drzwi wewnętrzne albo armaturę łazienkową.